17.1 and 17.2

Vissa människor kommer förmodligen undrar vad siffrorna i rubriken står för, medan CrossFit människor förmodligen kommer förstå. Förra veckan startade den globala tävlingen inom CrossFit, CrossFit Open. Alla människor runt om i världen som vill delta kan göra det, men de måste  göra det på ett gym med en person som kan döma dem, antingen om gymmet är en CrossFit affiliate eller så  måste de ha en domare som är certifierad av CrossFit. CrossFit presenterar ett träningspass varje torsdag i fem veckor – 17,1, 17,2, 17,3, 17,4 och 17,5. Varje träningspass måste kompletteras innan måndag veckan efter och du måste registrera ditt resultat på webbplatsen. När dessa fem veckor är över kvalificerar sig  20 eller 30 män, kvinnor och lag i varje region vidare till regionals. I maj och juni tävlar de i regionals och de 5 bästa män, kvinnor och lag från det kvalificerar sig för att tävla i Games som i år kommer att hållas i Madison, WI.
CrossFit Open startade 2011 som ett första steg för att kvalificera sig till CrossFit Games.

Detta är mitt första år som jag deltar i Open,  det ska bli kul att se var på leaderboarden jag hamnar. Efter dessa fem veckor kommer jag att börja arbeta ännu mer på mina svagheter och bygga ännu mer styrka.

Här är träning;

Workout 17,1
För tid:
10 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
20 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
30 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
40 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
50 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs

Kvinnor använder 35-lb. hantel och 20 in. box

Tid cap: 20 minuter

Workout 17,2

Slutföra så många rundor och reps som möjligt på 12 minuter:
2 omgångar:
50-ft. viktade utfalls steg
16 toes-to-bars
8 power cleans
Därefter 2 omgångar av:
50-ft. viktade utfalls steg
16 bar muskel-ups
8 power cleans
Etc., omväxlande mellan toes-to-bars och bar muskel-ups varannan omgång.

Kvinnor använder 35-lb. hantlar

Jag är glad att jag har kunnat göra de första två veckornas workout RX trots att jag bara kom till Muscle ups i 17.2, eftersom jag inte kan göra Muscle ups ännu. Båda workoutsen har varit så roligs och jag bara älskar att gå till gymmet fredagar och veta att vi alla kommer att göra dem tillsammans och heja på varandra. Det är en speciell känsla som är svårt att beskriva. Gemenskapen inom CrossFit är något speciellt, jag älskar att spendera tid på LAB.

Utöver det, har jag bara studerat. Jag hade min andra midterm den har veckan i träningsfysiologi. Det var verkligen svårt, om det kardiovaskulära och neuromuskulära systemet. Så hjärtat och musklerna. Allt är verkligen intressant, det tar bara lite tid att lära sig och förstå allt. Jag lär mig långsamt och jag behöva läsa och höra det om och om igen. Kursen har varit den mest utmanande så här långt, men det är klart den kurs jag har lärt mig det mest av. I anatomi och biomekanik lär vi oss om rörelseanalys, det är min favorit. Det är svårt, men så intressant att lära sig om vilka muskler du faktiskt använder under olika rörelser. Jag hittade en riktigt bra youtube kanal där de visar hur rörelser utförs korrekt och vilka muskler du använder,du hittar den här

Jag tror att det allt för den här gången, kommentera gärna om det är något speciellt när det gäller träning, kost eller CrossFit du vill att jag ska skriva om.
Jag önskar er en underbar vecka!

 


 

Some people will probably wonder what the numbers in the rubric stands for, CrossFit people will probably understand. Last week the worldwide competition within CrossFit started, The CrossFit Open. All people around the world that wants to participate can do so on their own gym with a person judging them, the only thing is that the gym has to be a CrossFit affiliate or they have to have a judge that is certified by CrossFit. CrossFit announces one workout every Thursday for five weeks – 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 and 17.5. Every workout has to be completed by Monday the following week and you have to put your score into the website. When these five weeks are over every region around the world have 20 or 30 men, women and teams who is the fittest in the region and therefor have qualified to regionals. In May and June they compete in regionals and the 5 fittest men, women and teams from there qualify to compete in the Games which this year will be held in Madison, WI.
CrossFit open started in 2011 as a first step to qualify for the CrossFit Games.

This year is my first year participating in the Open, it will be fun to see where at the leaderboard I end up. After this five weeks I will start work even more on my weaknesses and build even more strength.

Here is the workouts;

Workout 17.1
For time:
10 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
20 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
30 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
40 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs
50 dumbbell snatches
15 burpee box jump-overs

Women use 35-lb. dumbbell and 20-in. box

Time cap: 20 minutes

Workout 17.2

Complete as many rounds and reps as possible in 12 minutes of:
2 rounds of:
50-ft. weighted walking lunge
16 toes-to-bars
8 power cleans
Then, 2 rounds of:
50-ft. weighted walking lunge
16 bar muscle-ups
8 power cleans
Etc., alternating between toes-to-bars and bar muscle-ups every 2 rounds.

Women use 35-lb. dumbbells

I’m happy that I have been able to do the first two weeks workouts RX even though I only came to the Muscle up part in 17.2, because I can’t do any Muscle up yet. Both workouts have been so much fun and I just love going to the gym Fridays knowing that we all are going to do the workouts together and cheer on each other.  It is a special feeling that is hard to describe. The community within CrossFit is something special, I love spending time at LAB.

Other than that I have just been studying, I had my second midterm this past week in Exercise Physiology. It was really hard, about the cardiovascular and neuromuscular system. So about the heart and the muscles. Everything is really interesting, it just takes some time to learn and understand everything. I’m a slow learner and I need to read it and hear it over and over again. This course have been the most challenging this far but it is the course I have learnt the most from. In the anatomy and biomechanics course we are learning about movement analysis, that is my favorite. It is hard but so interesting to learn about what muscles you are actually using during different movement. I found a really good youtube channel where they show how movements are performed correctly and what muscles you use, it is called muscle and motion – you can check it out here.

I think that is about it for this time, let me know if there is something special regarding training, nutrition or CrossFit you want me to write about.
For now I wish you a great week and I will write again next Sunday and tell you about my week.

Love / Josefine

Week 7 2017

Den här veckan bokstavligen talat flög, det gick så fort så jag nästan inte vet vad jag gjorde. Jag tillbringade större delen av min tid i gymmet och med läxor/skola. Skolan är riktigt utmanande just nu, det är en hel del saker som är riktigt svårt. Det är fortfarande så rolig, så det är helt klart värt det. Jag behöver bara tillbringa ännu mer tid än vad jag gjorde i veckan på att studera och ha tålamod. Om jag försöker skynda mitt lärande kommer det att ta mig längre tid att förstå och lära.

Vi har börjat göra en rörelseanalyser i min anatomi och biomekanik klass. Det är svårt, men så kul och lärorikt. Du måste ta itu med vilka lederna som du flyttar, vad som händer i olika leder, vilka muskler du använder, vilken fas är den koncentriska fasen och vilken fas är den excentriska. Det är så många olika delar att tänka på och sätta ihop. Dessutom måste du också veta i vilkt plan du gör rörelsen beroende på hur du flyttar kroppsdelen i leden.

Förutom det, som jag nämnde,  har jag tillbringat större delen av min tid i gymmet. Jag älskar att vara där omgiven av människor som jag gillar verkligen och som älskar att träna. Jag älskar att sprida min glädje att träna och inspirera andra att vara och göra bättre samtidigt som de gör det för mig. Att se alla medlemmar på LAB gör det bäst, försöka lite mer och pusha lite hårdare är så otroligt inspirerande. Den här veckan har varit en fantastisk tränings vecka, alla WODs har känts så bra. Jag har varit ganska snabb och min uthållighet och styrka har blivit mycket bättre. Min styrka behöver öka ännu mer, men det känns verkligen som om jag kommer komma dit snart. Jag har också fokuserat mycket på min andning vilket har hjälpt mig med många av mina rörelser, en rörelse i synnerhet; toes to bar. Jag tror att jag tidigare har hållit andan under rörelsen. Nu när jag kan röra mig medan i rörelse är det så mycket lättare. Andning är en sådan viktig del att bemästra under en rörelse för att verkligen vara bra på rörelsen. Andas ordentligt hjälper dig att använda rätt muskler.

Det bästa med denna veckas träning var fredag, jag lyckades äntligen med snatch PR på 120 pounds!
Känslan när man lyckas lyfta en vikt du har försökt under en lång tid, men inte kunnat fånga ordentligt är otrolig. Snatch är min favorit rörelse bara för att det är en kraftfull men ändå teknisk rörelse. Kombinationen mellan power, bra teknik och tung vikt är vad jag älskar!
Jag älskar crossfit, jag älskar att arbeta ut, jag älskar utmaningen, hängivenhet allt du behöver göra för att bli bättre.


This week literally flew by, it went by so fast so I almost not know what I did. I spent most of my time in the gym and with doing homework. School is really challenging right now, it is a lot of stuff that are really hard. It is still so fun though so it is totally worth it. I just need to spend even more time than I did this week on studying and be patient. If I try to rush my learning it will take me longer to understand and learn.

We have start to do a lot of movement analysis in the anatomy and biomechanics class. It is hard but so fun and informative. You need to address what joints that you move, what happens in different joints, what muscles do you use, which phase is the concentric phase and which phase is eccentric. It is so many different parts to think about and put together. In addition you also need to know in what plane you are doing the movement depending on how you move the body part in the joint.

Other than that, as I mentioned, I have spent most of my time in the gym. I love being there surrounded by people that I really like and who love to workout. I love to spread my joy to workout and inspire other to be and do better as much as they do that to me. To see all members at LAB doing there best, trying a little more and pushing a little harder is so incredibly inspiring. This week has been an amazing workout week, all the WODs have felt so good. I have been pretty fast and my endurance and strength has gotten a lot better. My strength need to go up even more but it really feels like I’m getting there. I have also focusing a lot on my breathing which have helped me with many of my movement, one movement in particular is toes to bar. I think I earlier hold my breath during the movement. Now when I can move while in the movement it is so much easier. Breathing is such an important part to master during a movement to really be good at the movement. Breathing properly helps you to use the correct muscles.

The best with this weeks workout was Friday, I finally got my snatch PR at 120!
The feeling when you manage to lift a weight you have been trying for a long time but not been able to catch properly is amazing. Snatch is my favorite movement just because it is a powerful yet technical movement. The combination between power, good technique and heavy weight is what I love!
I love crossfit, I love working out, I love the challenge, the dedication everything you need to do to get better. If I could marry crossfit I would do it right away 🙂 Haha

 

In Haus Throwdown 2017

Min senaste vecka har varit en riktigt bra vecka! Jag har varit på LAB nästan varje dag och jag älskar varje sekund jag är där. Jag är äntligen tillbaka hos min LAB familj igen. Min kropp känns så mycket bättre när jag kör Crossfit, jag känner mig starkare, snabbare och bättre. Jag älskar allt med Crossfit och det finns ingen annan här som är som Yumi, hon är bäst. Honutmanar mig alltid, hjälper och pushar mig att bli bättre, starkare och snabbare.

I helgen var det In Haus Throwdown – en tävling med några av medlemmarna från gymmet. . Det var team av fyra, så jag var med tre andra tjejer från boxen – vårt team namn var “Kettle Bellas.
Det var så kul, den första workouten var;

2 rounds of;
1000 meter row
50 shoulder to over head – 95 pounds
2 rounds of;
50 Wall Balls
50 Toes to bar

Den andra workouten var;

10 minuter för att bygga upp till en tung clean/friv

ndning  – squat eller makt.

Mitt mål för clean var 160 pounds och jag gjorde 165 pounds det gjorde verkligen min dag.
Men viktigast allt, som gjorde min dag ännu bättre var mina fantastiska lagkamrater, att se alla medlemmar som deltog i tävlingen gör sitt bästa, alla medlemmar som var där och titta på och att ha mina vänner där och heja på mig. Det var verkligen en oförglömlig dag!
Annars har jag pluggat och träffat några vänner, både från skolan för att studera men också några svenska vänner för ett spa-behandlings party.


My past week has been a really great one! I have been at LAB almost every day and I love every second I’m there. I’m finally home with my LAB family again. My body feels so much better when I do Crossfit, I feel stronger, faster and better. I love everything about it and there is no one around here like Yumi, she is the best. She is always challenging me, helping and pushing me to be better, stronger and faster.

This weekend was the In Haus Throwdown – a competition with some of the members from the gym. It was team of four, so I was with four other girls from the box – our team name was “Kettle Bellas. It was so much fun, the first workout was;

2 rounds of;
1000 meter row
50 shoulder to over head – 95 pounds
2 rounds of;
50 Wall Balls
50 Toes to bar

The second workout was;

10 minutes to build up to a heavy clean – squat or power.

My goal for the clean was 160 pounds and I did 165 pounds so that really made my day.
Most importantly what made my day was my amazing teammates, to see all the members who participated in the competition do their best, to have all members there watching and to have my friends there cheering on me. It really was an unforgettable day!

Other than that I have been studying and meeting some friends, both from school to study but also some Swedish friends for a spa-treatment-party.

 

ä

RUNNING

Så, jag vet att jag är väldigt dålig på att uppdatera min blogg, men det har varit så mycket som hänt på sistone. Jag tror jag kommer att uppdatera min blogg varje söndag för tillfallet, bara för att få det som en vana och inte stressa alltför mycket kring att skriva inlägg. Jag kommer att reflektera över veckan som varit och kanske skriva något intressant jag har läst om eller lärt mig. Om jag har tid under veckan kommer jag att lägga upp något för att uppdatera er eller kanske bara posta ett träningspass jag har gjort för att ge er lite inspiration till att gå till gymmet.

Den här veckan har varit kring att få tillbaka en rutin! Nu när jag äntligen har flyttat in i mitt nya rum kan jag slappna av och också för att jag har en bil. Min lilla Mini som jag älskar! Jag är tillbaka på Reebok CrossFit LAB och jag är så glad över att vara tillbaka och träna med alla fantastiska coacher och medlemmar. Det gör mig så glad bara att vara där. Så om du inte hittar mig hemma eller i skolan, kommer du förmodligen hitta mig på LAB. Yumi är den mest inspirerande och fantastisk person jag vet, när jag blir stor vill jag bli som henne. Här är lite om henne

Vad annars; Jag har kört mycket CrossFit igen och det känns som om jag är tillbaka på rätt spår, börjar få en rutin vilket gör att jag mår bättre i mig själv. Skolan är bra, jag älskar kurser och instruktörer. De är mycket men så roligt!


So I know that I have been very bad at update my blog lately, but it has been so much going. I think I’m going to update my blog every Sunday for a while, just to get that as a habit and don’t stress too much about writing posts. I’m going to reflect over the past week and maybe write something interesting I have read about or learned. If I have time during the week I will post something to update you or maybe just put up a workout I have done to give you some inspiration to go to the gym.

This week have been all about getting a routine back! Now when I finally have moved in to my new room I can relax and also because I have a car. My little Mini which I love! I’m back at Reebok CrossFit LAB and I’m so happy about being back there and train with all the amazing coaches and members. It makes me so happy just to be there. So if you don’t find me at home or in class, you will probably find me at LAB. Yumi is the most inspiring and amazing person I know, when I grow up I want to be as her. Here is a little bit about her

What else; I have been doing CrossFit again and it feels like I’m back on track, starting to get a routine and feel better about myself. School is great, I love the courses and the instructors. The courses are hard but so much fun!


I found a very interesting article from New York Times where they discuss how much running affects your thinking and that it requires a greater amount of a high-level thinking than other sports. The discover suggest that there is more to running than just mindlessly put one foot in front of another. One interesting thing they found were that the brain that tend to indicate lack of focus and mind wandering was less active. They suggest that running can improve memory.

But Dr. Alexander and his colleagues hope to perform experiments in the future that could tell us more about how running and other physical activities actually alter thinking patterns and whether, as we age, we might be able literally to run away from mental decline.

Running for me helps me clear my mind and feel better. I always feel more awake and can focus on school work after some running.
Yesterday I was out doing some sprints, long time no see, but finally I went out again and it felt so good. I did 4×100 meter and I used my spikes for the first time in a very long time, the feeling of going all out during a 100 meter is hard to describe.

 

GOOD NEWS

Dåligt med uppdatering här då jag har varit väldigt stressad de senaste dagarna. Förra veckan var det så mycket, så mycket i skolan men även så mycket som hände runt omkring mig så jag kände enormt mycket stress!
Jag hittade en bil så en kompis följde med mig och köpte den i fredags, en liten Mini Cooper. Den är lila och manuell, jag är så glad! Äntligen har jag en bil vilket gör mitt liv i LA lättare.
I lördags löste sig även allt md parkering och rum, jag fick en parkeringsplats till bilen och ett större rum som jag ville, vilket jag är otroligt glad och tacksam över. Jag bor nu i en suite vilket är ett större dubbelrum, jag har stor golvyta och en fantastisk utsikt. Allra helst utsikten är jag glad över! Jag ser ut över campus och bergen, Royce hall och Powell library och just nu är bergen snötäckta vilket är magiskt!

Så igår var dagen då jag kunde andas ut och allt verkligen släppte, jag kände mig så lättade trots att jag har min första midterm i den svåraste kursen på imorgon. De kändes ändå så skönt att landa i allt annat runt omkring och nu bara kunna fokusera på att plugga inför den. Lycka!

Jag älskar även min lilla bil, så igår var jag bara tvungen att åka till LAB och överraska Yumi och alla andra. Hon blev så glad när jag kom och ännu mer glad och förvånad när jag visade min bilnyckel! Yay! Mission completed – tillbaka till  LAB nu för hård träning och att nå mina mål! Jag ska bara göra min midterm imorgon, sen börjar jag där igen.
Så det har varit en händelserik och stressande vecka med mycket nytt. Det känns bra och skrämmande men jag är så glad att jag har så många fina människor omkring mig som hjälper och stöttar mig!

Stort grattis till min älskade morfar som fyllde 80 år i söndags! Jag hoppas du hade en fin födelsedag, jag önskar jag kunde varit där och firat den med dig! <3

SUNDAY

Det är väldigt regnigt och kallt ute idag igen, så just nu sitter jag under täcket i min säng och försöker plugga. Det är alltid skönt att förbereda sig för kommande vecka på söndagar. Jag kollar över vad som behöver göras i form av uppgifter, läsning osv.

Jag brukar även reflektera över veckan och hur den har varit. Vad har varit bra, mindre bra och vad kan jag ändra på. Jag är en person som reflekterar och tänker väldigt mycket. Ibland är det bra och vid andra tillfällen så är det mindre bra. Jag gillar även att ha rutiner, en vardag med rutiner då mår jag som bäst. Att jag vet när jag ska träna, äta, plugga och sova. Det låter som ett ganska tråkigt liv, jag vet, men jag mår bättre om min dagar har någorlunda struktur.

Jag var i Tucson Arizona igår och hälsade på en vän och han fru som jag känner genom en gammal kollega, som även coachar mig en hel del. Hans bror, Mike är personlig tränare och body builder, så han visade mig runt i Tucson, vi kollade på lite olika gym, där han jobbar nu, där han tränar och där han tränade och jobbade tidigare. Vi pratade även en hel del träning, body building och han visade mig några tjejer som han tränat och hjälpt inför tävling. Det är alltid så roligt att träffa nya människor och höra vad de har gjort och vad de gör.

 

BREATHING

Det är otroligt kallt även i LA – nu är det tre dagar i rad som det har varit under 10 grader celsius. Jag har tänkt alla dagarna att jag ska springa på morgonen men det har slutat med att jag går in i gymmet istället och går tillbaka till lopbanan på eftermiddagen. Nu har det även börjat regna.

Jag lyssnade på en podcast igår som var väldigt intressant. De pratade om hur viktigt det är med andningen och att andas rätt. Om du inte andas rätt så använder du inte din muskler effektivt nog och på rätt sätt. Det dem sa var att om man inte andas rätt så fungerar inte dina Obliques – sneda magmuskler, vilket gör att dina lats måste gå in och agera sneda magmuskler, vilket i sin tur gör att dina lats inte kan göra sitt jobb vilket gör att serratus anterior får ta det jobbet. Latissimus dorsi är en större muskler än serratus vilket gör att även axlar och armar får göra mer jobb och du blir svagare i utförandet.

Jag kan relatera till detta själv då jag verkligen tragglar med mina pull-ups, det fick mig att tänka att det kanske är precis det här problemet jag har? Att mina sneda magmuskler inte gör sitt jobb för att jag andas fel, vilket medför att mina lats inte gör sitt jobb under en pull-up och istället lastar över det på serratus anterior, armar och axlar. Vilket gör det svårare och tyngre för mig att göra pull-ups eftersom latsen är den viktigaste muskeln i en pull-up. Så nu har jag tänkt att jag verkligen ska försöka fokusera på min andning och hoppas på att det kan hjälpa mig.


It is so cold right now, it is not supposed to be this cold! Where is the LA weather? My plan has been to go to the track every morning this week but I end up running to the gym because it is so cold outside.

Yesterday, I listened to a podcast that I found very interesting. They were talking about how important it is to breath properly when you workout. If you do not breath correctly you will not use your muscles effectively and in the right way. They said that if you don’t breath properly, your obliques are not doing their job, because of that your lats have to go in and act obliques, which means that your lats can’t do their job. Serratus anterior, which is a smaller muscle than you lats then have to step in and do the work you lats are supposed to do with help from the arms and shoulders depending on exercise.

I can relate to this myself, because I a hard time with my pull-ups. So this got me thinking that maybe it is exactly this problem I have? That my obliques are not doing their job because I don’t breathe properly, which means that my lats are not doing their job in a pull-up, so it ends up being the serratus anterior muscle, arms and shoulders who are doing all the work. This is smaller muscles than your lats which makes it harder and heavier for me to do pull-ups, because the lats are the most important muscle in a pull-up. So I will try to focus on my breathing from now on and hope that it can help me.

MY WEEKEND

Jag har haft en superbra helg, även idag har varit en helgdag eftersom det är Martin Luther King Day har i USA.

Min fredag bestod till stor del av plugg och träning, jag försökte även att leta bil pa nätet. Inte det lättaste att hitta något. Det är så svårt med bilar, jag vill hitta något till ett bra pris men som håller.

Pa lördagen gick jag till löpbanan på morgonen, jag ville få in ett träningspass innan jag åkte ner till Santa Monica för ett track meet vilket är som en en friluftsdag där man kan tävla i sprints, häcklöpning, höjdhopp, längdhopp och så vidare. Efter bara 30 minuter pa löpbanan skickade en av mina kompisar som skulle tävla ett sms och frågade om jag ville åka med dem vilket jag då gjorde. De frågade mig om jag skulle springa någon distans men jag sa att jag bara skulle kolla. Båda skrattade och sa, “tror du ja, coach kommer med all säkerhet att övertala dig till att springa”. Coach blev glad över att se mig och som de trodde, han övartalade mig till att springa 400 meter. Jag är ganska nöjd över min prestation trots allt, med tanke på att jag inte sprungit på 3 månader. Min tid var 1;12;41.
På kvällen åkte jag till mina svenska vänner i West Hollywood till deras fantastiskt fina hus. Det var även några fler inbjudan så vi hade en mysig middag och såg på skräckfilm. Jag hatar verkligen läskiga filmer så jag kollade knappt alls. Haha

Det blev senare än vanligt på lördagen så jag tog sovmorgon på söndagen. Jag pluggade lite innan jag träffade en svensk tjej, Naomi och hennes mamma. De var verkligen så underbara båda två. Naomi är Fredriks dotter, som jag jobbade for på Index i Stockholm. Hon är intresserad av att plugga pa UCLA Extension så jag visade henne runt på skolan och berättade mer om hur det är att studera här och svarade på alla hennes frågor. Jag hoppas att hon kommer hit i höst! 🙂

Min måndag har bestått av träning, jobb där jag bor och att träffa vänner. Jag har försökt klämma in lite plugg nu på kvällen. Jag måste verkligen fokusera mer kommande vecka. Kurserna det har kvartalet är väldigt krävande!

Imorse gick jag till löpbanan för lite sprinter;
5×100 meter
Det är så underbart vissa dagar när det känns sa lätt att springa.


I have had an amazing weekend with a great combination of studying and seeing friends

The weather was so amazing Saturday so in the morning I went out to the track for a run before I went down to Santa Monica with some friends and our coach for a track meet. My plan was to watch but my friends were pretty sure that our coach would make me do at least one distance. When we came to the track meet coach was so happy to see me and as they told me he convinced me to run the 400 meter. I haven’t done any running the past 3 months so I’m pretty happy with my time after all, 1;12;41. So now I really wanna get back into the running again because I really love it. It is a special feeling that is hard to describe, it is so amazing! After a sprint your body is exhausted but at the same time you are so happy.
In the evening I went to my swedish friends in West Hollywood for dinner and a movie. They wanted to watch a scary movie and I really hate scary movies so I did not watch that much. haha

I was studying my Sunday morning before I met a Swedish friend and her mom to show them around on campus. She maybe wants to start study here so therefore I showed them campus and answered the questions that she had.

This morning I was doing some sprints, I did 5×100 meters. It so nice some days when it just feels so easy to run, when you feel light and fast. Today was one of those days.

RAINY DAY

Torsdag och det regnar idag igen. Min plan var att gå upp och gå till gymmet klockan 5.00 men det gick sådär. Jag var så himla trött så det blev att ligga kvar en stund i sängen, jag tog sovmorgon till klockan 7 för att då äta frukost innan gymmet. Jag hade tänkt att gå innan frukost men eftersom jag var så trött kände jag att min kropp behövde lite mer sömn och även mat innan gymmet. Ibland är det oerhört viktigt att lyssna på sin kropp och inte pusha sig själv för hårt. Vissa dagar är du trött och andra dagar känns det som du orkar hur mycket som helst. Det gäller att hitta en bra balans.

Jag gick till gymmet klockan 9 och körde lite snatch, snatch pull och back squats och avslutade med lite rygg- och magövningar.

Den första delen av mitt pass från Comptrain;

1. Snatch
60%/2
65%/2
70%/2

2. Snatch Pull
(80%/3)3

3. Back Squat
(65%/3)3

Jag försöker att plugg lite nu när det regnar ute. Jag läser en bok som heter; Kinesiology; The skeletal system and muscle function. Kapitlet jag läser nu heter, Bones of the Human Body, så det handlar om alla de 206 ben vi har i kroppen.


Thursday and it is raining. This morning I was planning to wake up at 5 am, but when my alarm went off and I heard the rain outside my window I changed my mind. So I slept in until 7 am and went down to grab some breakfast before the gym. My plan was to go before breakfast but I felt that I needed some more sleep so I listened to my body instead of pushing myself to do it. Some days are just like that, you just need to listen to your body and how it feels.

I went to the gym at 9 am instead and I did some easy snatch, snatch pull work and some back squats and I finished up with some back and abs exercises.

My first part of the workout from Comptrain;

1. Snatch
60%/2
65%/2
70%/2

2. Snatch Pull
(80%/3)3

3. Back Squat
(65%/3)3

Now I’m trying to do some studying while it is drizzling outside. I’m reading a book called Kinesiology; The skeletal system and muscle function. The chapter I’m reading right now is about, Bones of the Human Body.

 

Throwback Pic to the day when I was competing in May last year.
I will try to do a competition again soon! 🙂

HUMP DAY

HAPPY HUMP DAY!

Jag har haft en fantastisk onsdag och solen är äntligen tillbaka, det är ju bara så underbart! Min onsdag har bestått av plugg och det bästa for dagen; träning och lunch med Helena, en svensk tjej jag precis träffat och börjat  umgås med. Hon är verkligen så härlig och vi har samma passion och intresse for träningen.
Vi var idag på ett pass på Equinox i Beverly Hills. Det var superroligt och instruktören var väldigt bra. Det var 45 minuter långt med en blandning av cardio och vikter. Efteråt så åkte vi hem till henne och åt lunch på ett ställe som heter Lemonade som låg väldigt nära. De hade god sallad, väldigt nyttig och fräsch mat.

Jag funderar starkt på att köpa en bil, så i helgen ska jag och Alex åka runt och kolla om vi kan hitta någon bra bil till mig. Nu när jag faktiskt äntligen tagit tag i att ta mitt korkort så kanske jag även ska försöka skaffa mig en bil. Det kommer bli enklare och roligare att göra saker. Ett liv i LA utan bil ar inte det lättaste.


My hump day – Wednesday have been amazing and the sun is finally back, it’s wonderful. I have spent my Wednesday with some studying, and the best part training and lunch with my new Swedish friend Helena. She is an amazing girl and we have the same passion for fitness and training.
Today I went with Helena to Equinox in Beverly Hills and took one of the classes she usually does every week. It was a great class with a good instructor. It was 45 minutes with a combination of cardio and weights. After we had some lunch at a place called Lemonade which is close to her house.

The last few days I have really been considering buying a car. I mean, now when I have my  drivers license it feels like it would be smart to buy a car. So Alex and I will drive around Sunday to look for cars. LA life without a car is not always so easy, it is hard to get around without a car and biking is kind of dangerous here. So I think it will e worth it getting a car.

 

From the road trip with my parents in September 🙂