Week 7 2017

Den här veckan bokstavligen talat flög, det gick så fort så jag nästan inte vet vad jag gjorde. Jag tillbringade större delen av min tid i gymmet och med läxor/skola. Skolan är riktigt utmanande just nu, det är en hel del saker som är riktigt svårt. Det är fortfarande så rolig, så det är helt klart värt det. Jag behöver bara tillbringa ännu mer tid än vad jag gjorde i veckan på att studera och ha tålamod. Om jag försöker skynda mitt lärande kommer det att ta mig längre tid att förstå och lära.

Vi har börjat göra en rörelseanalyser i min anatomi och biomekanik klass. Det är svårt, men så kul och lärorikt. Du måste ta itu med vilka lederna som du flyttar, vad som händer i olika leder, vilka muskler du använder, vilken fas är den koncentriska fasen och vilken fas är den excentriska. Det är så många olika delar att tänka på och sätta ihop. Dessutom måste du också veta i vilkt plan du gör rörelsen beroende på hur du flyttar kroppsdelen i leden.

Förutom det, som jag nämnde,  har jag tillbringat större delen av min tid i gymmet. Jag älskar att vara där omgiven av människor som jag gillar verkligen och som älskar att träna. Jag älskar att sprida min glädje att träna och inspirera andra att vara och göra bättre samtidigt som de gör det för mig. Att se alla medlemmar på LAB gör det bäst, försöka lite mer och pusha lite hårdare är så otroligt inspirerande. Den här veckan har varit en fantastisk tränings vecka, alla WODs har känts så bra. Jag har varit ganska snabb och min uthållighet och styrka har blivit mycket bättre. Min styrka behöver öka ännu mer, men det känns verkligen som om jag kommer komma dit snart. Jag har också fokuserat mycket på min andning vilket har hjälpt mig med många av mina rörelser, en rörelse i synnerhet; toes to bar. Jag tror att jag tidigare har hållit andan under rörelsen. Nu när jag kan röra mig medan i rörelse är det så mycket lättare. Andning är en sådan viktig del att bemästra under en rörelse för att verkligen vara bra på rörelsen. Andas ordentligt hjälper dig att använda rätt muskler.

Det bästa med denna veckas träning var fredag, jag lyckades äntligen med snatch PR på 120 pounds!
Känslan när man lyckas lyfta en vikt du har försökt under en lång tid, men inte kunnat fånga ordentligt är otrolig. Snatch är min favorit rörelse bara för att det är en kraftfull men ändå teknisk rörelse. Kombinationen mellan power, bra teknik och tung vikt är vad jag älskar!
Jag älskar crossfit, jag älskar att arbeta ut, jag älskar utmaningen, hängivenhet allt du behöver göra för att bli bättre.


This week literally flew by, it went by so fast so I almost not know what I did. I spent most of my time in the gym and with doing homework. School is really challenging right now, it is a lot of stuff that are really hard. It is still so fun though so it is totally worth it. I just need to spend even more time than I did this week on studying and be patient. If I try to rush my learning it will take me longer to understand and learn.

We have start to do a lot of movement analysis in the anatomy and biomechanics class. It is hard but so fun and informative. You need to address what joints that you move, what happens in different joints, what muscles do you use, which phase is the concentric phase and which phase is eccentric. It is so many different parts to think about and put together. In addition you also need to know in what plane you are doing the movement depending on how you move the body part in the joint.

Other than that, as I mentioned, I have spent most of my time in the gym. I love being there surrounded by people that I really like and who love to workout. I love to spread my joy to workout and inspire other to be and do better as much as they do that to me. To see all members at LAB doing there best, trying a little more and pushing a little harder is so incredibly inspiring. This week has been an amazing workout week, all the WODs have felt so good. I have been pretty fast and my endurance and strength has gotten a lot better. My strength need to go up even more but it really feels like I’m getting there. I have also focusing a lot on my breathing which have helped me with many of my movement, one movement in particular is toes to bar. I think I earlier hold my breath during the movement. Now when I can move while in the movement it is so much easier. Breathing is such an important part to master during a movement to really be good at the movement. Breathing properly helps you to use the correct muscles.

The best with this weeks workout was Friday, I finally got my snatch PR at 120!
The feeling when you manage to lift a weight you have been trying for a long time but not been able to catch properly is amazing. Snatch is my favorite movement just because it is a powerful yet technical movement. The combination between power, good technique and heavy weight is what I love!
I love crossfit, I love working out, I love the challenge, the dedication everything you need to do to get better. If I could marry crossfit I would do it right away 🙂 Haha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *